Opdracht, een aardgasloze wijk

Vroondaal is een deels bestaande en deels nieuwe woonwijk in de gemeente Den Haag, met 1.900 grondgebonden woningen. Vroondaal ligt in Madestein, een schitterend natuur- en recreatiegebied, grenzend aan de duinen en het strand van Kijkduin en Ter Heijde. Vroondaal moet een duurzame gasloze woonwijk worden.

Aanpak

Aan de hand van een breed afwegingskader en een business case is geadviseerd over een breed scala van gasloze varianten. In een aantal stappen is toegewerkt naar twee meest haalbare varianten, collectief door middel van Geothermisch Warmtenet of individueel door middel van warmtepompen.

Voor beide varianten is vervolgens de aanpak en strategie verder uitgewerkt, en getoetst op zowel strategisch niveau als ook operationeel niveau. Toetscriteria waren diverse juridische-, contractuele-, organisatorische- en omgevingsaspecten. In het proces zijn de belangrijke stakeholders betrokken, zoals de gemeente Den Haag, de aangrenzende gemeente Westland, potentiële warmte leveranciers, exploitanten van het warmtenet en de ontwikkelaars van Vroondaal.

Resultaat

Het eindresultaat was een voorkeursalternatief van individuele warmte pompen, naar tevredenheid van de opdrachtgever en betrokken stakeholders. Deze variant is verder uitgewerkt en aangebracht. Twenty50 was verantwoordelijk voor het advies en procesmanagement om te komen tot de voorkeursvariant.