Regionale samenwerking: 10 partijen

Het projectgebied van het Rivierklimaatpark IJsselpoort bestaat uit het gebied langs de IJssel, tussen Arnhem en Giesbeek. De locatie bestaat uit de IJssel met zijn uiterwaarden en dijken en loopt daarmee door 5 gemeenten. Binnen het project Rivierklimaatpark IJsselpoort verkennen negen landelijke, regionale en lokale overheden en Natuurmonumenten de inrichtingsmogelijkheden voor het gebied langs de IJssel.

Kansen pakken voor klimaatverandering en economische groei

Het klimaat verandert. De extremen in het weer worden groter. In het landelijke Deltaprogramma is opgenomen dat er maatregelen nodig zijn om de veiligheid te waarborgen. De IJssel is ook een belangrijke schakel voor de scheepvaart tussen West- en Oost Nederland. Op de smalste stukken kunnen schepen elkaar bij laagwater nu moeilijk passeren.
Daarnaast zijn de uiterwaarden nu slecht toegankelijk en onaantrekkelijk voor omliggende stadswijken en dorpen. Zonder investeringen gaan de bestaande recreatieve voorzieningen in kwaliteit achteruit. Tot slot stagneert de ontwikkeling van landbouw en bedrijven door versplintering, waardoor het nu onzeker is of langetermijninvesteringen op termijn wel rendabel zijn.

Als we nu niets doen worden de knelpunten groter en de kansen kleiner. Om dat efficiënt aan te pakken hebben de 10 partijen hun krachten gebundeld in het project Rivierklimaatpark IJsselpoort.

Intergemeentelijke Structuurvisie

Het projectteam maakt een plan op hoofdlijnen voor het oplossen van de problemen aan de hand van de driedeling ‘Rivier’, ‘Klimaat’ en ‘Park’. Samen met belanghebbende werkt het team aan die oplossingen door vanuit circa 150 ingebrachte ideeën en wensen te werken naar één gezamenlijk toekomstperspectief dat wordt vastgelegd in een Intergemeentelijke Structuurvisie.